Nasz zespół

Mikołaj Franas
Mikołaj Franas

Radca prawny. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, w latach 2007-2012 pracownik naukowo – dydaktyczny tej uczelni. Od 2007 r. prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych. W roku 2009 gościnny wykładowca na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Heinricha Heinego w Düsseldorfie (Niemcy), prowadził również zajęcia dla studentów Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni z zakresu prawa rodzinnego i spółek handlowych. Prezes zarządu, prokurent, pełnomocnik  i członek rad nadzorczych w spółkach handlowych, w tym z branży handlu międzynarodowego, budowlanej i obrotu nieruchomościami.

Począwszy od 2009 r. zasiada we władzach Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Tenisowego; początkowo jako członek zarządu, a obecnie jego prezes. Jest członkiem Zarządu Polskiego Związku Tenisowego i Pomorskiej Federacji Sportu.

W swojej praktyce koncentruje się na prawnej problematyce funkcjonowania przedsiębiorstw, w tym spółek z branży energetycznej, nowych technologii (w tym przedsiębiorstw R&D), stoczniowej oraz budowlanej. Autor ekspertyz i członek zespołów wdrożeniowych w projektach klastrów technologicznych, w tym z udziałem sektora publicznego. Ma bogate doświadczenie w zakresie fuzji, przejęć, przekształceń i restrukturyzacji. Doradza w zakresie bieżącej działalności przedsiębiorstw, w tym w zakresie kształtowania wewnętrznego ładu korporacyjnego oraz prawa zamówień publicznych. Członek wewnętrznej komisji ds. przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w jednej z największych grup kapitałowych w kraju.  Brał udział w wielu skomplikowanych transakcjach krajowych i międzynarodowych obejmujących rozporządzanie udziałami i majątkiem, restrukturyzację majątku i przekształcenia spółek handlowych.

Uczestniczył w pracach legislacyjnych  Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju  Wsi. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi prawnych aspektów programów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, w tym realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Niezależnie od doradztwa prawnego w tym przedmiocie, aktualnie jest partnerem odpowiedzialnym za realizację na terenie województwa pomorskiego projektu „Przyjazne zamówienia publiczne dla MŚP”,  prowadzony w ramach działania POWER 2.2.

Od kilku lat zajmuje się prawnymi aspektami ochrony danych osobowych. Doradza w tym zakresie klientom oraz prowadzi szkolenia. Pełni funkcję inspektora ochrony danych osobowych w spółkach handlowych.