Nasz zespół

Zbigniew Szychowski
Zbigniew Szychowski

Zbigniew Szychowski

Radca Prawny, Adwokat
Partner

Studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ukończył w 1969 roku. Po studiach rozpoczął pracę jako prawnik w Dziale Prawnym Stoczni im. Komuny Paryskiej Gdynia (obecnie Stocznia Gdynia S.A.). W 1974 roku uzyskał uprawnienia radcy prawnego i kontynuował pracę w Stoczni jako jej radca prawny. Równoległe pracował w innych podmiotach gospodarczych m.in. w Gdańskim Przedsiębiorstwie Instalacji Przemysłowych „Instal Gdańsk” w Gdańsku, Fabryce Urządzeń Okrętowych w Rumii i szeregu innych.

W latach 1982-93 sprawował funkcję kierownika Działu Prawnego Stoczni Gdynia będąc jednocześnie kierownikiem biura dyrektora Stoczni oraz biura organizacji i zarządzania. W okresie zatrudnienia w Stoczni brał udział w komercjalizacji Stoczni, przeprowadzając samodzielnie całą procedurę komercjalizacyjną od strony prawnej, bez pomocy wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych.

Równolegle w latach 1993-1998 sprawował funkcje m.in. syndyka masy upadłości Metalcoop Holding Sp. z o.o. w Gdańsku, likwidatora Sopot Banku S.A., likwidatora Morskiej Centrali Handlowej HANDLOMOR p.p. w Gdyni i innych pomniejszych spółek.

Zakładał szereg spółek prawa handlowego, w tym spółek akcyjnych. Jest pełnomocnikiem Wojewody Pomorskiego ds. prywatyzacji Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów w Chojnicach.

Był członkiem rad nadzorczych spółek parterowych Skarbu Państwa. W latach 1986-87 ukończył studium podyplomowe Prawa Obrotu Gospodarczego przy Wydziale Prawa Uniwersytetu Gdańskiego. W 2003 roku ukończył studium prawa europejskiego przy Uniwersytecie Gdańskim. W latach 1994-97 był udziałowcem w spółce prawniczej z udziałem adwokatów niemieckich Folkersamb, Johansson i Wspólnicy.

Jest wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku.

Poza pracą zawodową zaangażowany był w tworzenie samorządu radców prawnych, początkowo we władzach powołanego w 1980 roku Stowarzyszenia Radców Prawnych, przewodnictwo zespołu doradczego radców prawnych przy Prezesie Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku, a następnie we władzach samorządu radców prawnych. W latach 1982/83 pełnił funkcję pełnomocnika Komitetu Organizacyjnego Samorządu Radców Prawnych, organizując Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku. Po pierwszych wyborach do władz Samorządu Radców Prawnych na lata 1983-87 został wybrany wicedziekanem Gdańskiej Izby Radców Prawnych oraz członkiem prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie. Następnie przez cztery kolejne kadencje w latach 1987-2003 pełnił funkcję Dziekana Gdańskiej Izby Radców Prawnych. Za pracę dla Samorządu Radców Prawnych został odznaczony złotą odznaką „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych” oraz złotym Krzyżem Zasługi.

Jest czynnym arbitrem przy Stałym Sądzie Polubownym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, którego był współorganizatorem. Jest arbitrem Stałego Sądu Polubownego przy Pomorskiej Przemysłowo-Handlowej Izbie Gospodarczej, arbitrem Sądu Polubownego przy Izbie Bawełny w Gdyni, arbitrem i jednocześnie Prezesem Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej w Gdyni.

Poza działalnością zawodową oraz związaną z praktyką prawniczą, zajmuje się działalnością charytatywną, jako członek LIONS CLUB Gdynia.