Obsługa firm i spółek

Zapewniamy stałą i kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych, w szczególności w zakresie prawa handlowego, prawa cywilnego oraz przekształceń i podziałów spółek, ich łączenia oraz likwidacji, w tym również pełną obsługę organów tych podmiotów tj. zarządów, zgromadzeń właścicielskich.

Zakres usług obejmuje m.in.:

  • porady prawne, konsultacje oraz wyjaśnienia w zakresie prowadzenia bieżącej działalności,
  • sporządzanie projektów umów cywilnoprawnych zawieranych przez Klienta, zarówno z krajowymi, jak i zagranicznymi podmiotami,
  • nadzór nad prawidłowością wykonania umów,
  • sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych z zakresu działalności przedsiębiorstwa,
  • przygotowywanie dokumentacji na zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy,
  • rejestrowanie oraz wprowadzanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • uczestnictwo w negocjacjach prowadzonych przez Klienta z bankami, partnerami biznesowymi oraz wieloma innymi podmiotami,
  • reprezentowanie Klienta w sprawach sądowych, przed organami administracji publicznej oraz organami innych instytucji państwowych.