Spory sądowe i arbitraż

Reprezentujemy Klientów w sprawach spornych, występując w ich imieniu w negocjacjach z kontrahentami oraz przed sądami i innymi organami powołanymi do rozpoznawania sporów.

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie negocjacji, arbitrażu i reprezentowania Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych, egzekucyjnych.

Nasze działania staramy się jednak nakierować na rozwiązanie konfliktu na etapie przedsądowym, w trybie mediacji lub postępowania polubownego, bez konieczności wszczynania procesu, co realizujemy z wieloma sukcesami.

Prawnicy Kancelarii występują przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także polskimi i międzynarodowymi Trybunałami Arbitrażowymi.