Zarządzanie roszczeniami

Kancelaria świadczy usługi związane z procesem inwestycyjnym polegające na wspomaganiu zarządzana roszczeniami tzw. claim management.

Usługi świadczone zarówno na rzecz wykonawców, jak i inwestorów obejmują w szczególności:

  • dokładną analizę stanu faktycznego i prawnego z uwzględnieniem stosunków prawnych łączących strony procesu inwestycyjnego,
  • przygotowanie opinii prawnych dotyczących zasadności występowania z poszczególnymi roszczeniami, bądź uznawania roszczeń zgłoszonych przez drugą stronę procesu inwestycyjnego,
  • bezpośrednie uczestnictwo w projekcie inwestycyjnym poprzez przygotowanie pism i opiniowanie wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z danym procesem inwestycyjnym pod kątem ewentualnego sporu pomiędzy stronami.

Ponadto uczestniczymy w negocjacjach oraz reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach sądowych, polubownych, administracyjnych, a także przed wszelkimi organami i instytucjami.